Sản phẩm tiêu biểu

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Làm quen với Tư duy máy tính.
Làm quen với lập trình khối.
Ứng dụng các phép toán trong game.

HOÀN THÀNH LEVE A1

Học viên sáng tạo được game.

Chi tiết môn học -->


SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Tìm hiểu về Photoshop.
Tư duy lập trình Máy tính.
Tư duy lập trình Game.

HOÀN THÀNH LEVE A2

Học viên sáng tạo được game cấp độ cao.

Chi tiết môn học -->


SẢN PHẨM TIÊU BIỂU


Nhập môn HTML.
Tìm hiểu về CSS3.
Tìm hiểu về JavaScript.

HOÀN THÀNH LEVEL B1

Học viên xây dựng được website sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript.

Chi tiết môn học -->


SẢN PHẨM TIÊU BIỂUXem chi tiết ->>
Bootstrap nhập môn.
Nhập môn jQuery Framework.
Làm quen với lưu đồ thuật toán.

HOÀN THÀNH LEVEL B2

Học viên làm được Website chuẩn Responsive sử dụng Bootstrap và jQuery với Lưu đồ thuật toán.

Chi tiết môn học -->


SẢN PHẨM TIÊU BIỂUXem chi tiết ->>
Nhập môn Android.
Tìm hiểu Java.
Xây dựng app IoT.

HOÀN THÀNH LEVEL C1

Học viên tạo được App Android, Java, IoT.

Chi tiết môn học -->


SẢN PHẨM TIÊU BIỂU


0938.031.386
Chat Zalo