ABOUT US

We are learning (Bootstrap, jQuery and Flowgorithm)...

HOT COURSES

C# Basics for Beginners: Learn C# Fundamentals by Coding

C# Intermediate: Classes, Interfaces and OOP

C# Basics: Learn to Code the Right Way

ABOUT US

Chương trình:

Cấp độ A (Level A): Xây dựng nền tảng về Khoa học máy tính và Tư duy lập trình trên tinh thần ”Học mà chơi, chơi mà học”.

Cấp độ B: 03 cấp độ (B1, B2, B3) giúp các bạn trẻ học tập có định hướng và kế thừa kiến thức nhằm nâng cao về tư duy lập trình và ngôn ngữ lập trình và các kỹ năng vận dụng kiến thức từng bước một có kế thừa nhằm định hướng phát triển thành nghề lập trình viên chuyên nghiệp.

Giáo trình: Được xây dựng dựa trên cuốn sách nổi tiếng ‘’Creative Computing’’ (Lập trình sáng tạo) của 3 tác giả Karen Brennan | Christan Balch | Michelle Chung thuộc Harvard Graduate School of Education. Được biên sọan lại bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình của KASE Edutech, nhằm phù hợp với môi trường, điều kiện thực tế ở Việt Nam tạo hứng thú cho học sinh 10-17 tuổi bắt đầu làm quen với Khoa học máy tính và Tư duy lập trình.