ĐỒ ÁN HỌC VIÊN

Game tiêu diệt zombie

Nguyễn Phú Trọng - ICC2105A

Game mèo đuổi chuột

Nguyễn Gia Bảo - ICC2105A

Game cá lớn nuốt cá bé

Lâm Quách Bình - ICC2105A

Game mèo bay

Nguyễn Thiên Long - ICC2106A

Game khủng long

Nguyễn Minh Khánh Quỳnh - ICC2106A

Game cat

Tạ Quang Dũng - ICC2103A

Game tiêu diệt zombie

Nguyễn Phú Trọng - ICC2105A

Game mèo đuổi chuột

Nguyễn Gia Bảo - ICC2105A

Game cá lớn nuốt cá bé

Lâm Quách Bình - ICC2105A

Game tiêu diệt zombie

Nguyễn Phú Trọng - ICC2105A

Game mèo đuổi chuột

Nguyễn Gia Bảo - ICC2105A

Game cá lớn nuốt cá bé

Lâm Quách Bình - ICC2105A