Làm quen với Tư duy máy tính.
Làm quen với lập trình khối.
Ứng dụng các phép toán trong game.

HOÀN THÀNH LEVEL A1

Học viên tạo được game cơ bản bằng lập trình khối.

Chi tiết môn học -->

Tìm hiểu về Photoshop.
Tư duy lập trình Máy tính.
Tư duy lập trình Game.

HOÀN THÀNH LEVEL A2

Học viên sáng tạo được game cấp độ cao.

Chi tiết môn học -->

Kỹ năng và Qui trình giải quyết vấn đề.
Tìm hiểu về Website.
Làm quen với HTML5, CSS3, JAVASCRIPT.

HOÀN THÀNH LEVEL B1

Học viên xây dựng được web HTML5.

Chi tiết môn học -->

Tìm hiểu Bootstrap CSS framework.
Tìm hiểu Java.
Xây dựng app Android(IoT).

HOÀN THÀNH LEVE B2

Học viên làm được App Android IOT/ App Java.

Chi tiết môn học -->

Làm quen Flowgorithm.
Xây dựng game app Android.
Điều khiển thiết bị bằng bluetooth.

HOÀN THÀNH LEVEL B3

Học viên tạo được App Android.

Chi tiết môn học -->